top of page

وضعیت زنان در زندان قرچک

کمسیون زنان شورای ملی مقاومت

زندان قرچک

به زنان محبوس در زندان قرچک گرسنگی داده می شود. گرسنگی دادن به زندانیان معادل شکنجه است.

میزان غذایی که در وعده ها به زندانیان می دهند بسیار کم است و کیفیت غذا بسیار پایین و غیرقابل خوردن می باشد.

حدود ۲هزار زن در زندان قرچک محبوس می باشند. زندانیان سیاسی در قرچک مجاز نیستند با سایر زندانیان صحبت کنند و برای هر ترددی به سایر بندها، کتابخانه و حتی وقتی برای هواخوری می روند باید یک مأمور همراه آنها باشد.

مسئول جدید زندان قرچک، صغری خدادادی، ایادی خود را توجیه کرده است که «شرایط برای زندانیان سیاسی باید به شکلی باشد که احساس کنند در انفرادی هستند. آنها نباید سایر زندانیان را ببینند یا با آنها صحبت کنند.»

Commenti


bottom of page